What about that font?

What about that font?

Without thinking about it, it plays a big part in your life. You see it every day, even now at this moment. What we mean? Blank space!

But we actually indicate letters or rather font and fonts. On the street, on television, in advertising flyers, on packaging, really anywhere you see them! Not only do fonts play a major role in your daily life, in the life of a designer fonts and font choices are an important element too. You could argue that font and font choice is about forty per cent of your design. Good typography can work wonders!

Before we start, a short explanation to avoid confusion. Font and font are often used as synonyms of each other, but this is not entirely true. A font is in fact what we mean by the name of the typeface, for example, Helvetica, Arial or the font prohibited by designers- Comic Sans… The second use of the term font is more related to how to use the font. Such as Bold (Bold) and Italic (Italic).

The font and the font choice is therefore essential to your design, a typeface has a personality, a character. This can be enhanced by your font choice but also by the use of lower case ( “small” letters) or upper case which is CAPITALS or capital letters. These terms come from way back! The pressman had all individual letters with which he had to make a phrase(s) or word(s). In order to ease his work, he would keep the capital letters in the upper part of the cabinet and the “small” letters at a lower level in the cabinet.

Helvetica is the most widely used typeface, it even has its own quote, “Helvetica always works”. Helvetica is a sans serif font. Sans serif is the name of a font without serifs. With serifs we mean the thin transverse bars at the end of the vertical and horizontal bars of the font. Fonts with serif are often used for the inner parts of a book. In preparing for example such an inner part, there are certain rules for phrases that allow for better design. Rules and phrases, that’s the same right? The difference comes from the dot. A sentence ends with a period and can fall over multiple lines, but a phrase can never go over several sentences.

With all those nice fonts, oh sorry we mean facts, and rules you obviously want to find a font that really suits your design. So grab your laptop from the upper part of your cabinet, retrieve your sketches from the lower level and get going! But do not use too much colour. Use of colour? Is that also something a designer focuses on? Yes of course! Colour is the other forty per cent of your design!

But read more about this next Thursday.

The Dutch version

Zonder dat je er over nadenkt speelt het een grote rol in jouw leven, je ziet het iedere dag, zelfs nu op dit moment zie je het. Wat we bedoelen? Witruimte!

Maar we duiden eigenlijk op letters of beter gezegd lettertype en fonts. Op straat, op de tv, bij de reclame foldertjes die je in de bus krijgt, op verpakkingen, werkelijk overal zie je ze dus! Niet alleen in het dagelijks leven spelen lettertype een grote rol, ook in het leven van een vormgever zijn lettertypes en fontkeuzes een belangrijk elemant. Je zou kunnen stellen dat lettertype en fontkeuze ongeveer veertig procent van je ontwerp is. Goede typografie doet wonderen!

Voor we gaan beginnen even korte uitleg om verwarring te voorkomen. Lettertype en font worden vaak als synoniem gebruikt voor elkaar maar dit klopt niet helemaal. Een lettertype is in feite wat we bedoelen met de de naam van de letter, bijvoorbeeld, Helvetica, Arial of het bij vormgevers verboden lettertype Comic Sans… De term font is daarintegen eigenlijk alleen hoe je het lettertype gebruikt. Zoals Bold (Vet) en Italic (Cursief).

Het lettertype en je fontkeuze is dus essentieel voor je ontwerp, een lettertype heeft een bepaald karakter, een uitstraling. Dit kan worden versterkt door je fontkeuze maar zeker ook door het gebruiken van onderkast (“kleine” letters) of bovenkast oftewel KAPITALEN oftewel hoofdletters. Deze termen komen nog van way back! Toen er nog een drukker was die losse letters had liggen en daarmee de zin(nen) of het woord moest maken. Om het hem een stukje makkelijker te maken had hij de hoofdletters in het bovenste gedeelte van de kast liggen en de kleine letters beneden in de kast.

Helvetica is wereldwijd het meest gebruikte lettertype, het heeft zelfs zijn eigen quote gekregen, “Helvetica always works”. Helvetica is een schreefloos lettertype. Schreefloos is de benaming voor een lettertype zonder schreven. En met schreven bedoelen we de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken van het lettertype. Lettertypes mét een schreef worden vaak gebruikt bij bijvoorbeeld het binnenwerk van een boek. Bij het opmaken van bijvoorbeeld zo’n binnenwerk, zijn er bepaalde regels voor zinnen die de vormgeving beter maakt. Regels en zinnen dus, je denkt misschien, dat het zelfde toch? En je zou er ook geen punt van moeten maken. Of juist wel? Wat die punt is nou net het verschil. Een zin eindigt met een punt en kan over meerdere regels vallen, maar een regel nooit over meerdere zinnen.

Met al die leuke fontjes, oh sorry we bedoelen feitjes, en regels heb je natuurlijk zin om een lettertype te zoeken dat echt past bij jou type ontwerp, dus pak je laptop uit de bovenkast en je schetsen uit de onderkast en ga aan de slag! Maar ga niet over de schreef met je kleur gebruik. Kleur gebruik? Let een vormgever daar ook al op? Ja natuurlijk! Kleur gebruik is die andere veertig procent van je ontwerp!

Maar daarover lees je volgende week donderdag meer.

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share