Colorful life

Colorful life

It’s really strange when you consider it, but we almost always see color. Often people refer a color to a known object, you can see it with kids at a young age. Ask a child to make a fire truck and probably  the fire truck will become red. Perfect sense actually, because almost everywhere is a fire engine red. But the question is, where do you think of when I say “red”? Often you don’t get the answer like the button on my remote control, stop sign or the icon on my phone to hang up. What I am saying is that if you think about it, it is really weird that you see colors everywhere without thinking about it!

But what is color really? Color occurs when light is reflected or absorbed by the objects it shines on. When the light is reflected, we perceive a certain color. Do we see something red? Then this is the red light that is reflected back. Black means that all the available colors are absorbed, while white all the colors rebounds. In order to be able to see colors, it is therefore necessary that there is light present! Without light, at night for example, we can not distinguish colors.

A color arouses feelings and that is exactly the point where the designer comes and play with it. It is a way to give your design a feeling, and for example, to create a recognizable corporate identity. Such as Coca Cola, the color red is their main identity color. Everywhere you see Coca-Cola, you always see their “Coca Cola red”. We (KACE) have the colors yellow, black and white. According to color-psychology our of our corporate identity mean:

Yellow: Communication, intelligence, Ducati, decision making, self-knowledge, action, Heat release, sun and contact

Black: Power, influence and understanding, mystery, remote, magic, protection, night and darkness.

White: purity and peace, perfection and high demands, honest and pure, innocence and virginity, space, a new start, healing, divine, void, emptiness and blank, impartial and orderly.

As a designer, there are two things you should consider. CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) are the colors used in printing, within these colors it is theoretically possible to create any color in this color spectrum. Buttttttt, you make designs on a computer are the things you see on your screen. A monitor uses RGB (Red, Green, Blue), which makes it then possible to make all colors in that spectrum. The difference is that if you combine all the RGB colors you get white and with CMYK it creates black. Therefore you need as a designer not to only think about your color choices in terms of the design that you are making but also in the technical aspect.

All in all, you live as a designer and a colorful existence can not be missed in your field. As a butcher looks what meat he can use and which he can’t , we throw colors away, secretly as a designer you are also a color-butcher …

Now you’ve read about the basics, you can read next Thursday all about printing!

The Dutch version

Het is eigenlijk raar als je het je bedenkt, maar kleur zien we bijna altijd. Vaak refereren mensen een kleur aan een bekend voorwerp, dat zie je al bij kinderen. Vraag een kind om een brandweer auto te maken en hoogst waarschijnlijk wordt de brandweer auto rood. Volkomen logisch eigenlijk want bijna overal is een brandweerauto rood. Maar op de vraag, waar denk jij aan als ik “rood” zeg? Krijg je waarschijnlijk niet zovaak het antwoord, dat knopje op mijn afstandsbediening, het stopbord of dat icoontje op mijn telefoon om op te hangen. Wat ik wil zeggen, is dat het als je er over nadenkt eigenlijk raar is dat je overal kleuren ziet zonder je er over nadenkt!

Maar wat is kleur nou eigenlijk? Kleur ontstaat wanneer licht weerkaatst of geabsorbeerd wordt door de objecten waar dit licht op schijnt. Bij het licht dat weerkaatst wordt, ervaren wij een bepaalde kleur. Zien we iets roods? Dan is dit het rode licht dat teruggekaatst wordt. Zwart betekent dat alle aanwezige kleuren worden geabsorbeerd, terwijl bij wit juist het effect is dat alle kleuren terugkaatsen. Om kleuren te kunnen zien, is het dus nodig dat er licht aanwezig is! Zonder licht, ‘s nachts bijvoorbeeld, kunnen we geen kleuren onderscheiden en zie je dus niets.

Een kleur wekt gevoelens op en dat is precies wanneer de vormgever om de hoek komt kijken. Het is een manier om je ontwerp een feeling te geven en om bijvoorbeeld een huisstijl herkenbaar te maken. Zoals bij Coca Cola, de kleur rood is helemaal hun kleur. Overal waar Coca Cola iets doet, is er wel het “Coca Cola rood” te zien. Bij ons (KACE) is dat geel, zwart en wit. Volgens de kleurenpsychologie betekenen dit de kleuren van onze huisstijl.

Geel: Communicatie, intelligentie, ducatie, besluitvorming, zelfkennis, actie, armte, zon en contact

Zwart: Kracht, invloed en inzicht, misterie, afstand, magie, bescherming, nacht en duister.

Wit: zuiverheid en vrede, perfectie en hoge eisen stellen, eerlijk en puur, onschuld en maagdelijkheid, ruimte, een nieuwe start, genezing, het Goddelijke, leegte, blanco en onbeschreven onpartijdig en geordend.

Als vormgever zijn er twee dingen waar je rekening mee moet houden bij kleur, CMYK (Cyaan, Magenta, Yellow, Key) dit zijn de kleuren die worden gebruikt bij drukwerk, met deze kleuren is het theoretisch gezien mogelijk iedere kleur te maken binnen dit kleuren spectrum. Maaaaaar, ontwerpen doe je op een computer en je ziet wat je maakt op je beeldscherm. Een beeld scherm werkt met RGB (Red, Green, Blue) die het dan weer mogelijk maakt om alle kleuren te maken in dát spectrum. Het verschil zit ‘m in, dat als je bij RGB alle kleuren samenvoegd je wit krijgt en bij CMYK is het zo, dat als je alle kleuren samenvoegd er zwart ontstaat. Daarom moet je als vormgever niet alleen denken aan je kleurkeuzes qua het ontwerp dat je aan het maken bent maar ook bij het technische aspect.

Al met al leef je als vormgever een kleurrijk bestaan en is het niet te missen binnen je vakgebied. Zoals een keurslager kijkt wat voor vlees hij gebruikt en eruit gooit wat hij niet meer kan gebruiken, doet een vormgever dat bij kleur, stiekem ben je als vormgever dus ook gewoon een kleurslager…

Nu je ongeveer de basis hebt gelezen en er dus iets is gecreëerd kun je volgende week donderdag lezen over drukwerk!

Comments (0)
Join the discussion
Read them all
 

Comment

Hide Comments
Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share